Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΑΥΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ -Έρχεται χαράτσι και για το πότισμα στα χωράφια (Αυτό, είναι το... τυράκι.. Η ΠΑΓΙΔΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ... ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ)


Με το νέο πλαίσιο, υιοθετείται το περιβαλλοντικό τέλος, που αντιστοιχεί στην οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο ύδατος και κλίμακες τελών ογκοχρέωσης με στόχο να αποτρέπεται η υπερβολική κατανάλωση νερού. 


Λάου λάου το φέρνουν.. τάχα μου για να αποτραπεί η υπερβολική κατανάλωση νερού...
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ ΤΤΙΡ και την CETA,  καμάρια μου αγρότες, αλλά εσείς, χαμπάρι δεν πήρατε...
Ακούτε ακόμα τους συνδικαΛΗΣΤΕΣ, του ΚΚΕ.
Όταν ξυπνήσετε, δεν θα έχετε ούτε χωράφια, ούτε ένα μέτρο γης.
Κι ο λαός, τίποτα υγειές να φάει...

Στο τέλος της ανάρτησης, ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
 

Καλλιόπη Σουφλή 
Υ.Γ. Τα εντός παρανθέσεως στον τίτλο, είναι δικά μου)Της Μαριάννας Τζάννε


Κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης για όλες τις χρήσεις νερού, πλην της υδροηλεκτρικής ενέργειας και πηγαδιών-φρεατίων υιοθετεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, στοχεύοντας στο νερό ύδρευσης και άρδευσης που μέχρι σήμερα αντιμετωπιζόταν με σπάταλο και άναρχο τρόπο. 


Με το νέο πλαίσιο, υιοθετείται το περιβαλλοντικό τέλος, που αντιστοιχεί στην οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη ανά κυβικό μέτρο ύδατος και κλίμακες τελών ογκοχρέωσης με στόχο να αποτρέπεται η υπερβολική κατανάλωση νερού. 

Η πρώτη κλίμακα αντιστοιχεί στις βασικές ανάγκες διαβίωσης με σχεδόν μηδενική επιβάρυνση ενώ το ύψος των τελών στην υψηλότερη κλίμακα, καθορίζεται σε επίπεδα που αποθαρρύνουν την υπερκατανάλωση.


Η σχετική απόφαση που αναρτήθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017) από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, αποτελούσε υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τα νερά.


Η απόφαση εκκρεμούσε από το 2010 και αποτελούσε αιρεσιμότητα για τη χώρα στον τομέα των υδάτων. «Η μη εκπλήρωσή της θα σήμαινε απώλεια πόρων, ύψους 1,2 δις ευρώ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η δημοσίευσή της απελευθερώνει σημαντικές πράξεις προκήρυξης και χρηματοδότησης υποδομών άρδευσης σε όλη την Ελλάδα» ανέφερε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος.


Για τον προσδιορισμό των τιμολογίων οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος λαμβάνουν υπόψη, πέραν του χρηματοοικονομικού κόστους ( αποτίμηση του κόστους όλων των έργων και υποδομών) και το περιβαλλοντικό κόστος (αφορά περιοχές με επιβαρυμένα ύδατα) καθώς και το κόστος πόρου (όπου υπάρχει υδατικό έλλειμμα λόγω κακής διαχείρισης).


Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος ( Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων-ΟΕΒ) προβαίνουν στην
είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους από τους τελικούς χρήστες. 

Το ποσό των εισπραχθέντων περιβαλλοντικών τελών αποδίδεται από τους παρόχους υπέρ του Πράσινου Ταμείου.


Από το ποσό αυτό παρακρατείται το 2,5%, με εξαίρεση τις πολυμετοχικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης που είναι «εισηγμένες» στο χρηματιστήριο, όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ.


Για τις υδρογεωτρήσεις εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων, το περιβαλλοντικό τέλος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος υποχρεούνται να γνωστοποιούν μέχρι τις 30/6 κάθε έτους, από το 2019 και μετά, στη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το ύψος του εισπραχθέντος ποσού των αποδιδόμενων τελών στον ειδικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου.


Η τιμολόγηση


Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γνωστοποιεί, έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος καθώς και στους οικείους
ΟΤΑ, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες.

Στη συνέχεια οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, από το 2018 και μετά, εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, προσδιορίζουν τα τιμολόγιά τους και κοινοποιούν τη σχετική απόφαση στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  η οποία εκδίδει συστάσεις, εφόσον απαιτείται και ενημερώνει σχετικά την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

Η τιμολογιακή πολιτική οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή ανάκτηση του κόστους και μακροχρόνια βιωσιμότητα των επενδύσεων στον αστικό κύκλο.


Αγροτικός τομέας


Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος για αγροτική χρήση, μεριμνούν για τη σταδιακή τοποθέτηση υδρομετρητών στο σύνολο των χρηστών του δικτύου εντός τριετίας
εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.


Το σχετικό κόστος δύναται να αναλαμβάνεται από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος και να ανακτάται μέσω της αποπληρωμής του από τους χρήστες. 

Εφόσον ο πάροχος εκτιμά ότι δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτό να τοποθετούν συστήματα μέτρησης της κατανάλωσης ύδατος στο σύνολο του δικτύου εντός τριετίας, υποχρεούται να καταθέσει στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σχέδιο Δράσης όπου θα προσδιορίζονται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
της τοποθέτησης συστημάτων μέτρησης.


Δύο συστήματα χρέωσης


Ο τρόπος τιμολόγησης από τους παρόχους των υπηρεσιών για την αγροτική χρήση γίνεται βάσει μικτού συστήματος χρέωσης.


 Το σύστημα χρέωσης αποτελείται από δύο μέρη: α) ένα σταθερό τέλος και β) ένα μεταβλητό τέλος με βάση την ογκομετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού, το οποίο αυξάνεται βάσει της αύξησης της κατανάλωσης αποτελώντας κίνητρο για τη μείωση της υπερκατανάλωσης. 

Προβλέπεται άλλωστε προσδιορισμός ανώτατων και κατώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση» καθώς και σχετικούς δείκτες αναφοράς ανά είδος καλλιέργειας, μέθοδο άρδευσης και κλιματική ζώνη.


Το σταθερό τέλος εφαρμόζεται στην άρδευση ανά στρέμμα καλλιέργειας. Τα μεταβλητά τέλη ανά κυβικό μέτρο εφαρμόζονται στους χρήστες, ανάλογα με την
μετρηθείσα ποσότητα του ύδατος για αγροτική χρήση που καταναλώθηκε. Στα μεταβλητά τέλη περιλαμβάνεται και το περιβαλλοντικό τέλος.


Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση του ύδατος για άρδευση ώστε να γίνεται χρέωση ανά κυβικό μέτρο, και μέχρι την συμμόρφωση των παρόχων, θα εκτιμάται η ποσότητα του ύδατος που καταναλώθηκε, είτε κατά έκταση γης και είδος καλλιέργειας καθώς και μέθοδο άρδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε κατά χρόνο χρήσης του αρδευτικού νερού, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής.


Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ «οι αγρότες που θα εφαρμόζουν καλές πρακτικές άρδευσης δεν θα επιβαρύνονται με περιβαλλοντικά τέλη, ενώ από την καταβολή περιβαλλοντικών τελών θα εξαιρούνται οι πιο αδύναμοι οικονομικά».


Πηγή

Κάντε κλικ πάνω στον τίτλο, για να διαβάσετε τι σημαίνει CETA και TTIP.
Όσοι θέλετε, αναζητήστε στην σελίδω των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, στο κάτω μέρος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΗΣ και διαβάστε στα tags TTIP, TTP  και CETA,  για τον εφιάλτη που έρχεται.

Ενδεικτικά πιο κάτω, θα βρείτε μερικές από τις σχετικές αναρτήσεις.

Καλλιόπη Σουφλή Η τερατώδης συμφωνία CETA υπογράφτηκε από την Ελλάδα! (Κατάργηση της Δημοκρατίας, των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

 Το υπέγραψαν και αυτό, οι πρόθυμοι υπηρέτες της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΤΣΙΠΡΑΣ - ΚΑΜΜΕΝΟΣ. ΜΕ ΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ;;;; Ο λαός, ΑΓΝΟΕΙ ΤΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ. Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (εδώ... εδώ...) ... ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑ ΜΜΕ ΚΑ
ΠΩΣ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΠΑ ΘΑ «ΔΕΣΟΥΝ» ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Το σχέδιο για την φίμωση των κυβερνήσεων και την απορρύθμιση της οικονομίας

 Αναιρείται η ανεξαρτησία των ελληνικών κυβερνήσεων στην άσκηση πολιτικής, ενώ αποδυναμώνονται οι δημοκρατικές οδοί διεκδίκησης και διαλόγου.  ΠΡΙΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ... ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ! ΑΝ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ Ο
TTIP: Ένας δούρειος τύπος συμφωνίας... (γ@μη)CETA

 «Μία χώρα η οποία έχει στηρίξει την παραγωγική της ανασυγκρότηση  στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, είναι πολύ πιο ευάλωτη από μια χώρα που στηρίζεται στην δική της παραγωγή. Ξεχνάς περιβαλλοντικές μελέτες, ξεχνάς εργασιακά δικαιώματα με την TTIP.  Πρόκειται για ένα τεράστΔείτε τι έρχεται...ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ! ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ! Ν. Κατσαρός: Αλλάζουν τον τρόπο επικύρωσης της TTIP

Με πρωτοβουλία της Μέρκελ, επιχειρείται να αλλάξει ο τρόπος επικύρωσης της TTIP στην Ε.Ε. ώστε μετά το ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν να 
 
 
 

Γιατί ἡ Greanpeace …«κτυπᾶ» τήν TTIP;

Τὰ παραπετάσματα τύπου ΠΑΜΕ, Greanpeace καὶ λοιπῶν ἀκτιβιστικῶν δράσεων ἀποδεικνύεται, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, πὼς εἶναι Δούρειοι Ἵπποι κι ὄχι μοχλοὶ ἀσκήσεως κριτικῆς, ἐλέγχου καὶ πιέσεων. Στὴν δὲ Ἰνδία κατηγοροῦν εὐθέως τὴν ὀργώνωσιν γιὰ πρακτοριλίκι καὶ γιὰ οἰκονομικὲς ἀπάτες καὶ γιὰ ἐγκ
 
 
 

ΤΤΙΡ… Προδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή η Αποκάλυψη του Αρμαγεδώνα;

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ... ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ... ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ... Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΜΟ! ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ... αλλά με ποιά κυβέρνηση... των ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΕΑΜΟΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΩΝ;;;; Καλλιόπη Σουφλή Επιτέλους άρχισαν κάπως να μιλούν για τον μυστη
 
 
 
 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ HF: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! 35 ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ!

 Το άκρον άωτον της παράνοιας... από τη μια πουλάνε με τις ψήφους τους την Πατρίδα των ΕΛΛΗΝΩΝ, και από την άλλη, τους μάρανε το TTIP! Καλλιόπη Σουφλή 35 Έλληνες βουλευτές προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Οικολόγους Πράσινους, εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους σχετικά με τις
 
 
 
 

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η TTIP ΘΑ ΠΛΗΞΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ ΤΩΡΑ

 Η Ελλάδα θα πληγεί ανεπανόρθωτα από την εφαρμογή της TTIP, ειδικά στον αγροτικό τομέα.  Πού είναι οι αγρότες, οεο; Έχουν ακόμα Μπούτους στο συνδικαλισμό τους; ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΦΑΓΕ... Τα έλεγαν αυτά τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, και στις εκπομπές του Χίου, αλλά και στις σχετικές αναρτήσεις
 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ!

  ΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΕΒΡΑΙΟ - ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ, ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΚΛΑΒΩΘΟΥΝ. Τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, έχουν πολλές αναλυτικές αναρτήσεις για τον εφιάλτη του ΤΤΙΡ εδώ... εδώ... εδώ... εδώ... Καλλιόπη Σουφλή   Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ Τ
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου