Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Ζωή Γεωργαντά: Το πραγματικό έλλειμμα του 2009 ήταν… 3,9% ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Ο Γεωργίου το μαγείρεψε κα το πήγε στο 15,6. Έτσι μας έβαλαν στα Μνημόνια και παρέδωσαν την εθνική μας κυριαρχία.Επανεξέταση του Ελλείμματος 2009
Ζωή Γεωργαντά Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας και Παραγωγικότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών τέως Μέλος του Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ μετά από έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων
3 Σεπτεμβρίου 2012
Όσα αναφέρω στο άρθρο αυτό συμπληρώνουν τις μέχρι τώρα δηλώσεις και μαρτυρικές καταθέσεις μου και αποτελούν τα πρώτα ακριβή ποσοτικά συμπεράσματά μου, τα οποία βασίζονται σε συνεχιζόμενη ενδελεχή μελέτη για τα γεγονότα και τις μαρτυρίες από το έτος 2009 σχετικά με το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης του έτους 2009. Θεωρώ ότι μπορώ σήμερα, δύο ακριβώς χρόνια μετά την δεύτερη συνεδρίαση της τότε ανεξάρτητης 7-μελούς Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, να συμβάλω στην διαλεύκανση του ζητήματος της διόγκωσης των δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας μας υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό μέγεθος του ελλείμματος του 2009 ήταν 3,9% του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).
Ας ξεκινήσουμε από τον ορισμό του ελλείμματος και την σχέση του με το χρέος. Το δημόσιο έλλειμμα είναι η διαφορά μεταξύ εσόδων και δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Το χρέος ορίζεται ως τα συσσωρευμένα ελλείμματα διαμέσου του χρόνου. Συνεπώς, το έλλειμμα ενός συγκεκριμένου έτους είναι η διαφορά μεταξύ του χρέους του έτους αυτού και του προηγούμενου έτους. Με άλλα λόγια, τα δύο αυτά μεγέθη, έλλειμμα και χρέος, σχετίζονται μεταξύ τους διαμέσου μιας εξίσωσης η οποία αποτελεί και έναν παράγωγο ορισμό του ελλείμματος. Η εξίσωση αυτή είναι η εξής:
Χt  – Χt-1 = Dt         (1)
όπου Χt συμβολίζει το χρέος τον χρόνο t, Χt-1 συμβολίζει το χρέος τον προηγούμενο χρόνο t-1, και Dtσυμβολίζει το έλλειμμα τον χρόνο t. Αν μεταφέρουμε το χρέος του έτους t-1 στην δεξιά πλευρά της εξίσωσης (1), τότε μπορούμε να πούμε ότι το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού (έσοδα μείον δαπάνες) προστίθεται στο χρέος του προηγούμενου (t-1) έτους και το αποτέλεσμα είναι το χρέος του τρέχοντος έτους, δηλαδή το Χt. Όπως γίνεται φανερό, όταν έχουμε έλλειμμα αυτό σημαίνει ότι τα έσοδά μας είναι μικρότερα από τις δαπάνες μας, άρα πρέπει να δανειστούμε. Με την έννοια αυτή, το δημόσιο έλλειμμα καθορίζει και τις δανειακές ανάγκες της χώρας. Επίσης θα είναι χρήσιμο στην παρακάτω συζήτηση αν ξεκαθαρίσουμε τί σημαίνει στοκ και τί σημαίνει ροή. Το χρέος ως μέγεθος που συσσωρεύεται διαμέσου του χρόνου, και είναι στην ουσία άθροισμα των ελλειμμάτων όλων των προηγούμενων ετών, ονομάζεται αποθεματικό μέγεθος ή στοκ, ενώ το έλλειμμα αφορά μόνο ένα έτος και ονομάζεται μέγεθος ροής.
.
Στην πράξη, όταν δηλαδή καταχωρούνται τα δεδομένα των εσόδων και των δαπανών στους διάφορους λογαριασμούς, η εξίσωση (1) συνήθως παραβιάζεται, περισσότερο  ή λιγότερο, από τις διάφορες χώρες. Στις  περιπτώσεις  αυτές, αντί  για  την  εξίσωση (1), έχουμε την εξίσωση (2):
Χt  – Χt-1 = Dt + Kt        (2)
όπου το Κ συμβολίζει ένα μέγεθος σφάλματος, ή ρυθμιστικό, όπως το αποκαλεί η Eurostat. Συγκεκριμένα, το κονδύλι Κ, ονομάζεται «κονδύλι ρύθμισης χρέους-ελλείμματος» ή «ρύθμισης στοκ-ροής – Stock-Flow Adjustment (SFA)».Το μέγεθος αυτό, όπως έχει αποδειχτεί και θα το εξηγήσω παρακάτω, χρησιμοποιείται από τις χώρες για να κρύψουν ανεπιθύμητα ελλείμματα. Δηλαδή «φουσκώνουν» το Κ και «ξεφουσκώνουν» το D. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει αδιαφάνεια για το τί είδους ποσά διαμορφώνουν το ύψος του κονδυλίου Κ. Στην σχετική  Έκθεσή της τον Απρίλιο 2012 ηEurostat αναφέρει ότι το κονδύλιο Κ «εννοιολογικά διακρίνεται στα επόμενα συστατικά στοιχεία: καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, επιδράσεις λόγω ρύθμισης χρέους, και στατιστικά σφάλματα». Τα τρία αυτά συστατικά στοιχεία του Κ ορίζονται τόσο πολύ γενικά από την Eurostat, ώστε δημιουργούν  σύγχυση ακόμα και στον ειδικό διότι αποτελούνται από αδιαφανή κονδύλια που είναι επίσης τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Προσπαθώντας όμως να καλυφθεί για την αδιαφάνεια του κονδυλίου Κ, στην σελίδα 2 της Έκθεσής της η Eurostat γράφει: «είναι σημαντικό να ελέγχεται το κονδύλι Κ διότι μπορεί να είναι ένδειξη για ύπαρξη προβλήματος όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων» και η Eurostat συνεχίζει στην ίδια παράγραφο: «Έχει υποστηριχτεί ότι επειδή δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο έλλειμμα με τους τρέχοντες δημοσιονομικούς ελέγχους από την ΕΕ (διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ή EDP και Συνθήκη Μάαστριχτ), οι κυβερνήσεις μπορεί να έχουν κίνητρο να δηλώνουν μικρότερα ελλείμματα καταγράφοντας μεγαλύτερες συναλλαγές στο πλαίσιο του κονδυλίου Κ». Το γεγονός αυτό, δηλαδή το ότι το Κ χρησιμοποιείται για την κάλυψη των ελλειμμάτων των Ευρωπαϊκών χωρών, δεν έχει απλώς «υποστηριχτεί», όπως δηλώνει τηλεγραφικά και προφανώς με διάθεση  συγκάλυψης της πραγματικότητας η Eurostat, αλλά έχει αποδειχθεί, όπως θα αναπτύξω στο τέλος του άρθρου αυτού, στην βάση έγκυρης επιστημονικής έρευνας.
.
Η ασάφεια των λογιστικών και οικονομικών ορισμών της Eurostat
Στο άρθρο μου «Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για το Χρέος και το Έλλειμμα» περιγράφονται ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA95) που εφαρμόζεται από το 1996 μέχρι σήμερα και αφορά τον υπολογισμό του δημοσίου χρέους και του ελλείμματος. Γίνεται έτσι φανερό ότι το ESA95 αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες, στις οποίες παρέχεται μεγάλη ευελιξία ώστε να προσαρμόζουν το πλαίσιο αυτό στις ιδιαίτερες συνθήκες των χωρών-μελών. Η ευελιξία αυτή θα μπορούσε ίσως να αξιοποιηθεί θετικά από τις Στατιστικές Υπηρεσίες αν υπήρχαν πραγματικές δημοκρατικές διαδικασίες και ουσιαστική πολιτικοοικονομική Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η ανυπαρξία τέτοιων θεσμών, σε συνδυασμό με την ασάφεια των ορισμών στα διάφορα Εγχειρίδια και Συμβουλευτικά κείμενα της Eurostat που εκδίδονται ως πρακτικά «λυσάρια» εφαρμογής του ESA95, οδηγεί τις χώρες-μέλη σε ερμηνείες που ευνοούν τα πολιτικά τους προγράμματα. Στον κανόνα αυτό υπάρχουν εξαιρέσεις, μία από τις οποίες είναι η Ελλάδα, στην οποία «υπαγορεύονται» ερμηνείες χωρίς, δυστυχώς, αντίλογο εκ μέρους της χώρας μας, όπως φαίνεται από τα δεδομένα και τον έγκυρο Τύπο. Ταυτόχρονα, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο ESA95 διαφέρουν από τους αντίστοιχους ορισμούς στα πλαίσια του EDP(διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος) αυξάνοντας έτσι την σύγχυση ακόμα και στους ειδικούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι όποια χώρα στην ΕΕ είναι σήμερα οικονομικά ισχυρότερη, έχει και μεγαλύτερη δυνατότητα στο να αξιοποιεί το κονδύλι Κ, και με την δημιουργική λογιστική (εφαρμογή παράνομων λογιστικών τεχνασμάτων) να ωφελείται αδιαφανώς και μονομερώς διότι στην ΕΕ ο έλεγχος του Κ γίνεται από τους ισχυρούς προς τους αδύνατους και όχι και αντίστροφα, όπως θα απαιτούσαν οι δημοκρατικές διαδικασίες.
.
Έτσι, το δημόσιο χρέος σχεδόν δεν ορίζεται. Υπάρχουν πολλές αναφορές στην διεθνή σχετική βιβλιογραφία για την ασάφεια του ESA95. Μεταξύ άλλων, αναφέρω την μελέτη «Το μέγεθος και η σύνθεση του κυβερνητικού χρέους στην ευρωζώνη (The size and composition of government debt inthe euro area)», ECB, No.132, Oct 2011, όπου στην σελίδα 5 γράφεται το εξής: «Παρά το γεγονός ότι ο όρος κυβερνητικό χρέος χρησιμοποιείται πολύ συχνά, εντούτοις περιλαμβάνει διαφορετικές έννοιες με διαφορετικές αποχρώσεις». Αλλά και ολόκληρη η μελέτη αυτή δείχνει την ασάφεια και την σύγχυση που δημιουργεί η έννοια του δημοσίου χρέους στο ΕSΑ95. Επίσης, το ότι δεν υπάρχει σαφής ορισμός του χρέους αναφέρεται και στα ίδια τα Εγχειρίδια της Eurostat (Βλ. Eurostat Manual on Government Deficit and Debt, 2002, section V1, p.196; Manual on Government Deficit and Debt, Implementation ofESA95, 2010, section VIII.2.1, p.305).Μάλιστα, σε πρόσφατο Δοκίμιο του ΔΝΤ (27 Ιουλίου 2012) με τίτλο «Τι βρίσκεται από κάτω: Ο στατιστικός ορισμός του δημοσίου χρέους. Μια επισκόπηση της συγκάλυψης του δημοσίου χρέους σε 61 χώρες» με συγγραφείς τους Robert Dippelsman, Claudia Dziobek,  και Carlos Mangas, αναλύεται η σύγχυση που δημιουργούν οι ορισμοί και η εφαρμογή τους στην καταγραφή των δημοσιονομικών στοιχείων της Γενικής Κυβέρνηση των διαφόρων χωρών και προτείνεται ένα πλαίσιο άρσης της ασάφειας, έτσι ώστε στο χρέος και στο έλλειμμα να καταχωρούνται σαφή κονδύλια τα οποία θα πρέπει, σύμφωνα με τους συγγραφείς, να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Για παράδειγμα, στην σελίδα 15 του Δοκιμίου αναφέρεται: «Ένας διεθνής τυπικός ορισμός για το κυβερνητικό χρέος θα πρέπει να περιλαμβάνει εξειδικευμένα τις μεθόδους αποτίμησης διότι όπως είναι σήμερα, οι συγκρίσεις των στοιχείων του δημοσίου χρέους για τις διάφορες χώρες είναι παραπλανητικές». Και οι συγγραφείς συνεχίζουν με την περίπτωση της Ελλάδας και διερωτώνται αν το ελληνικό χρέος του 2010 σε σχέση με το 2009 αυξήθηκε ή μειώθηκε. Η απάντησή τους είναι «Και τα δύο (αύξηση και μείωση) είναι αλήθεια»! Η αναφορά αυτή δείχνει την έκταση της ασάφειας και της αδιαφάνειας για το τί περιλαμβάνει το χρέος σύμφωνα με την Eurostat. Το γεγονός της ασάφειας και συνεπαγόμενης ευελιξίας των Εθνικών Αρχών στο να ερμηνεύσουν τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς του ESA95 δείχνει και την εκούσια ή ακούσια ολιγωρία, ανικανότητα, αδιαφορία των Ελληνικών Αρχών στο να εφαρμόσουν τους Κανονισμούς αυτούς σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας.
Το έλλειμμα του 2009 ήταν 3,9% του ΑΕΠ
Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία της Eurostat για τις χώρες-μέλη δημοσιεύτηκαν στις 14 Απριλίου 2012 με τίτλο Πίνακες Υπερβολικού Ελλείμματος. Στον παρακάτω πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στοιχεία για την χώρα μας στην βάση των οποίων θα υπολογίσουμε το πραγματικό έλλειμμα του κρίσιμου έτους 2009 χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Έτσι, βλέπουμε τις τιμές των μεγεθών Χ, D, K, καθώς και του ΑΕΠ για το 2009. Βλέπουμε ότι το μέγεθος Κ για το έτος 2009 ισούται με 0,1% του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι η Eurostat θεωρεί ότι το Κ είναι μικρό αν δεν είναι μεγαλύτερο από 2% του ΑΕΠ. Άρα για το 2009, το Κ για την χώρα μας είναι μικρό.
Πίνακας 1
Συμβολισμός
Περιγραφή
Αξία σε δισεκατ. ευρώ
Χt
Χρέος 2009
299,685
Xt-1
Χρέος 2008
263,284
Dt
Έλλειμμα 2009
36,103
Kt
Ρυθμιστικό κονδύλι
0,298
ΑΕΠ
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
231,642
Dt/ΑΕΠ
Έλλειμμα ως % του ΑΕΠ
15,6%
Kt/ΑΕΠ
Κ ως % του ΑΕΠ
0,1%
Σύμφωνα με τις εξισώσεις (1) και (2), για να δούμε το ύψος του πραγματικού ελλείμματος της χώρας μας για το έτος 2009, πρέπει να έχουμε το πραγματικό ύψος του χρέους για το έτος 2009 και για το 2008. Επειδή το Κ είναι μικρό, στους επόμενους υπολογισμούς υιοθετούμε την εξίσωση (1) διότι και η εξίσωση (2) δίνει τα ίδια σχεδόν αποτελέσματα. Σημειώνω ότι για τα επόμενα χρόνια, 2010, 2011, 2012 (πρόβλεψη), οι δύο εξισώσεις δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα διότι το ύψος του κονδυλίου Κ, ξαφνικά και μυστηριωδώς, φουσκώθηκε, ενώ ξεφούσκωσε το D που είναι το έλλειμμα. Πληροφοριακά, μπορούμε να δούμε στον επόμενο πίνακα 2 τα επίσημα στοιχεία για το Κ και το D ως ποσοστά του ΑΕΠ για τα έτη 2009-2012, καθώς και την διαχρονική εξέλιξή τους.
Πίνακας 2
2009 (%)
2010 (%)
2011 (%)
2012 (πρόβλεψη %)
Κ/AEΠ
0,1
2,8
3,03
26,2
D/ΑΕΠ
15,6
10,3
9,1
6,7
Μεταβολή του Κ/ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2009
2700%
2930%
26100%
Μεταβολή του D/ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2009
-34%
-42%
-57%
Ο πίνακας 2 αποτελεί μια καθαρή περίπτωση του «φουσκώνω το Κ και ξεφουσκώνω το D”. Έτσι, τοK ως ποσοστό του ΑΕΠ φούσκωσε κατά 2700% το 2010, κατά 2930% το 2011 και 26100% προβλέπεται να φουσκώσει το 2012 σε σύγκριση με το 2009! το D (έλλειμμα) ως ποσοστό του ΑΕΠ ξεφούσκωσε κατά 34% το 2010, κατά 42% το 2011, και κατά 57% προβλέπεται να ξεφουσκώσει το 2012 σε σύγκριση με το 2009. Κατά τα άλλα, μας λένε οι κκ πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ και Γενικός Διευθυντής της Eurostat ότι «δεν υπήρξε καμία πολιτική παρέμβαση»!!
.
Παρακάτω υπολογίζω το χρέος του 2009 στην βάση των παρακάτω δεδομένων:
.
·      Επίσημων στοιχείων της Eurostat που παρουσιάζονται στον πίνακα 1
·      Προσωπικής μελέτης των γεγονότων και των αριθμών
·      Των Πρακτικών της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής τον Σεπτέμβριο 2011
·      Των καταθέσεων των μαρτύρων στην Εξεταστική της Βουλής του Μαρτίου 2012
·      Απόψεων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια πολλών συζητήσεων με άτομα ειδήμονες, πραγματογνώμονες, και ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στην βάση αυτής της πληροφορίας και πριν προχωρήσω στην χρησιμοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων εξισώσεων (1) και (2), μπορώ να στηρίξω ότι το χρέος του 2009 είναι διογκωμένο με το γιγαντιαίο ποσό των 27,914 δισεκατ. ευρώ, από το οποίο τα 27,414 δισεκατ. ευρώ αποτελούν ευθύνη του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Η ανάλυση των 27,914 δισεκατ. ευρώ είναι η εξής:
.
(1)   18,214 δισεκατ. ευρώ έχουν μεταφερθεί, με καθ’ ολοκληρίαν αδιαφανή, αυθαίρετο-ανεξέλεγκτο τρόπο και με κατεπείγουσες διαδικασίες,  από τον τομέα των μη-χρηματοπιστωτικών οργανισμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή στο δημόσιο χρέος. Τα δισεκατομμύρια αυτά αφορούν ΔΕΚΟ και άλλες εταιρείες (σύνολο 17 για το 2009) που η ηγεσία της ΕΛΣΤΑΤ αποφάσισε ότι είναι ΔΕΚΟ και ότι πρέπει να βαρύνουν το δημόσιο χρέος. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Eurostat, το γιγαντιαίο αυτό ποσό δεν έπρεπε να ταξινομηθεί στο δημόσιο χρέος. Εκτός του γεγονότος ότι οι 17 εταιρείες που εντάχθηκαν στον Κυβερνητικό τομέα περιλαμβάνουν μονάδες οι οποίες είναι αμφίβολο αν μπορούν νομικά και οικονομικά να χαρακτηριστούν Δημόσιες Επιχειρήσεις, επιπλέον τα χρέη των Δημοσίων Επιχειρήσεων δεν εντάσσονταν στο δημόσιο χρέος για ολόκληρο το χρονικό διάστημα μέχρι το 2009 σύμφωνα με την Eurostat και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς του ESA95. Ποτέ, μα ποτέ, μέχρι τον Απρίλιο 2010 δεν είχε τεθεί θέμα ΔΕΚΟ για την Ελλάδα παρά τους εξονυχιστικούς ελέγχους των κλιμακίων της Eurostat. Ο δε ισχυρισμός ότι η μεθοδολογία άλλαξε δεν ευσταθεί. Η μεθοδολογία δεν έχει αλλάξει. Σημειώνω ότι οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν τα άρθρα «Η Αθέμιτη Διόγκωση του Ελλείμματος 2009 με τις ΔΕΚΟ» και «Γιατί δεν έπρεπε οι ΔΕΚΟ να ενταχθούν στην Γενική Κυβέρνηση», στα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους οι 17 εταιρείες, οι επονομαζόμενες ΔΕΚΟ, δεν έπρεπε να ενταχθούν στον Κυβερνητικό τομέα.
.
(2)   Τουλάχιστον 3,8 δισεκατ. ευρώ νοσοκομειακών δαπανών καταχωρήθηκαν στο 2009 ενώ ήταν ανεξέλεγκτα υπολογισμένες και δεν είχαν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης, αφορούσαν μία σειρά ετών, ο δε Ευρωπαίος Επίτροπος Αλγκίρντας Σεμέτα σε σχετική επερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Χουντή, στην Ευρωβουλή, δήλωσε ότι η ένταξη στο 2009 των επί πολλά προηγούμενα έτη οφειλών της κυβέρνησης προς τους προμηθευτές νοσοκομειακού υλικού δεν ήταν πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Για πιο αναλυτική παρουσίαση της αθέμιτης αυτής ένταξης των 3,8 δισεκατ. ευρώ στο 2009, βλ. άρθρο «Η Αθέμιτη Διόγκωση του Ελλείμματος 2009 με τα Νοσοκομεία, το SWAP 2001, και την δήθεν Αλληλεγγύη».
.
(3)   5,4 δισεκ. ευρώ αξία SWAPS 2001 που δεν έπρεπε να καταχωρηθούν στο δημόσιο χρέος ούτε του 2009, αλλά ούτε και προηγουμένων ετών. Σημειώνω ότι όταν συμφωνήθηκε από την κυβέρνηση Σημίτη το SWAP αυτό σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς δεν αποτελούσε επιβάρυνση του δημοσίου χρέους. Όμως η Eurostat εξέδωσε το 2008 αντίθετη ρύθμιση στην οποία υπήγαγε αναδρομικά και παράτυπα 21 δισεκατ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο χρέος (σημειώνεται ότι ο δανεισμός του 2001 από την Goldman Sachs ήταν 2,8 δισεκατ. ευρώ για τα οποία πληρώνουμε σήμερα 21 δισεκ. ευρώ), και ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, υποτίθεται ειδικός στα χρηματοοικονομικά, αφού είχε περιθωριοποιήσει το Συμβούλιο με την βοήθεια της Τρόϊκας, συμφώνησε με την Eurostat για ένταξη 5,4 δισεκ. ευρώ στο Ελληνικό δημόσιο χωρίς να εκφράσει αντίρρηση, όπως φαίνεται στα Πρακτικά της Βουλής, λες και τα 21 δισεκατ. ευρώ στην πλάτη του ελληνικού λαού ήταν «στραγάλια». Για περισσότερο αναλυτικά στοιχεία, βλ. άρθρο μου «Η Αθέμιτη Διόγκωση του Ελλείμματος 2009 με τα Νοσοκομεία, το SWAP 2001, και την δήθεν Αλληλεγγύη»(Βλ. παραπάνω link).
.
(4)   Ποσό τουλάχιστον 0,5 δισεκατ. ευρώ από το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο 2009 επειγόντως από την τότε κυβέρνηση εν μέσω δικών της προβλέψεων για δεινή λιτότητα. Για περισσότερο αναλυτικά στοιχεία, βλ. άρθρο μου «Η Αθέμιτη Διόγκωση του Ελλείμματος 2009 με τα Νοσοκομεία, το SWAP 2001, και την δήθεν Αλληλεγγύη»  (Βλ. παραπάνω link).
Υποθέτοντας ότι το χρέος του 2008 είναι αυτό που παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα 1, και χρησιμοποιώντας την εξίσωση (1), έχουμε ύψος ελλείμματος 2009:
.
(299,685 – 27,414) – 263,284 = 8,987
                Χt          –        Χt-1       =   Dt        
Έλλειμμα 2009 è 8,987 δισεκατ. ευρώ
Αν υπολογίσουμε το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα έχουμε:
( 8,987/231,642) = 3,9% του ΑΕΠ
Δηλαδή, το πραγματικό έλλειμμα του έτους 2009 ήταν 3,9% του ΑΕΠ, ένα από τα χαμηλότερα ελλείμματα της ΕΕ. 
Ακόμα και αν λάβουμε υπ’ όψιν μας μόνον την περίπτωση 1 παραπάνω, δηλαδή ζημία 18,214 δισεκατ. ευρώ λόγω ένταξης ΔΕΚΟ και άλλων εταιρειών στην Γενική Κυβέρνηση, τότε το έλλειμμα σε δισεκατ. ευρώ είναι το εξής:
.
(299,685 – 18,214) – 263,284 = 18,187
          Χt               –         Χt-1       =   Dt        
και ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι:
( 18,187/231,642) = 7,9% του ΑΕΠ
δηλαδή το μισό από αυτό που ανακοινώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2010.
Σημειώνω ότι στους παραπάνω υπολογισμούς δεν έχω λάβει υπ όψιν μου την λανθασμένη αναθεώρηση του ΑΕΠ του 2011 που αφορούσε όλα τα έτη από το 2005 και μετά. Εκτιμώ ότι το ΑΕΠ της χώρας μας είναι υψηλότερο από αυτό που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ κατά τουλάχιστον 30% αν συνυπολογίσουμε τις αναθεωρήσεις του 2007 και του 2011, γεγονός που αυξάνει τον παρονομαστή του κλάσματος, [έλλειμμα σε δισ. ευρώ/ΑΕΠ σε δισ. ευρώ], με συνέπεια το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ να είναι μεροληπτικό (στατιστικά λανθασμένο). Για το ζήτημα της υποεκτίμησης του ΑΕΠ από την ηγεσία της ΕΛΣΤΑΤ και την Eurostat, βλ. άρθρο «Η υποεκτίμηση του Ελληνικού ΑΕΠ».
.
Σχετικά με το μέγεθος Κ
Όπως γίνεται φανερό από την εξίσωση (2), όταν το Κ είναι θετικό σημαίνει ότι μεταξύ των περιόδων tκαι t-1 το χρέος έχει αυξηθεί περισσότερο από το έλλειμμα του προϋπολογισμού την περίοδο t. Ο επίσημος ορισμός του κονδυλίου Κ αποδεικνύει ότι η έννοιά του ως SFA, ή «ρύθμιση στοκ-ροήςSFA», είναι κατά κύριο λόγο ένα στατιστικό σφάλμα. Σύμφωνα με την εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κ οφείλεται σε χρηματοπιστωτικές διαδικασίες, όπως είναι οι εισπράξεις από ιδιωτικοποιήσεις, οι πολιτικές διαχείρισης του δημοσίου χρέους, και οι συνέπειες των διακυμάνσεων της τιμής συναλλάγματος πάνω στο χρέος που έχει εκδοθεί σε ξένο νόμισμα. Γενικά, τέτοιοι παράγοντες στους οποίους οφείλεται το ύψος του κονδυλίου Κ, είτε είναι ασαφείς, είτε τείνουν να αλληλοεξουδετερώνονται διαχρονικά. Όμως, όταν το Κ είναι συστηματικά μεγάλο, ιδιαίτερα όταν το Κ επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη του χρέους, τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει λανθασμένη καταγραφή των κονδυλίων του προϋπολογισμού και πρακτική δημιουργικής λογιστικής, όπως δείχνουν και πολλές επιστημονικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το ζήτημα αυτό, όπως παρουσιάζω αμέσως παρακάτω.
Το κονδύλι αυτό, δηλαδή το Κ ή SFA, έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί τον μανδύα πίσω από τον οποίο κρύβεται η λεγόμενη «δημιουργική λογιστική» που σημαίνει το εξής: στην βάση λογιστικών τεχνασμάτων οι διάφορες κυβερνήσεις μπορούν να αποκρύβουν τα δημόσια ελλείμματά τους. Θα αναφέρω τους ερευνητές Jurgen von Hagen και Guntram B. Wolff, Καθηγητές του Πανεπιστημίου της Βόννης , καθώς και τον ερευνητή του ΔΝΤ Anke Weber, οι οποίοι εξέτασαν το φαινόμενο του κονδυλίου SFA. Οι δύο πρώτοι ερευνητές έχουν δημοσιεύσει το άρθρο τους το 2006 στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Banking and Finance, Elsevier, 30(12), σελίδες 3259-79, με τίτλο «Τι μας λένε τα ελλείμματα για το χρέος; Εμπειρική μαρτυρία για την δημιουργική λογιστική χρησιμοποιώντας τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της ΕΕ». Ο τρίτος ερευνητής από το ΔΝΤ δημοσίευσε το άρθρο του το 2012 ως Δοκίμιο του ΔΝΤ με τίτλο «SFA και δημοσιονομική διαφάνεια: Σύγκριση μεταξύ χωρών».
.
Οι δύο πρώτοι ερευνητές εξέτασαν τα στοιχεία των χωρών της ΕΕ για το διάστημα 1996-2003. Βρήκαν ότι οι περισσότερες χώρες της ευρωζώνης έκρυψαν τα ελλείμματά τους προκειμένου να ενταχθούν σ’ αυτήν. Διαπίστωσαν ότι οι ορισμοί και οι Κανονισμοί της Eurostat αφήνουν μεγάλο περιθώριο για χρησιμοποίηση της δημιουργικής λογιστικής. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι για την εξεταζόμενη περίοδο η Φινλανδία είχε 64% περισσότερο χρέος από ό,τι έδειχναν τα νούμερα που ανακοίνωνε. Το αντίστοιχο νούμερο για την Ελλάδα ήταν 43%, για την Δανία 30%, για το Λουξεμβούργο 29%, για την Γερμανία 15% και για την Αυστρία 14%. Οι περιπτώσεις της Φινλανδίας και του Λουξεμβούργου είναι αξιοσημείωτες διότι δείχνουν ότι και οι δύο χώρες χρησιμοποιούσαν λογιστικά τεχνάσματα έτσι ώστε τα κεφάλαια που προορίζονταν για εξόφληση του χρέους τους τα κατεύθυναν για αγορά περιουσιακών στοιχείων.
.
Ο Anke Weber εξέτασε 163 αναπτυγμένες χώρες την περίοδο 1980 μέχρι 2010 . Διαπίστωσε ότι το κονδύλι SFA πράγματι καλύπτει συνήθως λογιστικά τεχνάσματα για απόκρυψη χρέους. Διαπίστωσε δε ότι όσο πιο διαφανής στα δημοσιονομικά της στοιχεία είναι μια χώρα, τόσο μικρότερο είναι το κονδύλι SFA. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δηλαδή όποιος πολίτης επιθυμεί, πρέπει να μπορεί να γνωρίζει από πού προέρχονται τα διάφορα χρηματικά κεφάλαια της κυβέρνησής του και πού πάνε.


http://zoe-georganta.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/Greek-Deficit-Revisited2-GRE.pdf
 


Προκλητικός η Γαβρόγλου με τον "φερεντζέ "για τους πανεπιστημιακούς: Αν δεν τους αρέσει το νομοσχέδιο μου, να φύγουν από την Ελλάδα


Γαβρόγλου
Κώστας Γαβρόγλου/υπουργός Παιδείας
Την ώρα που ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ελλάδα είναι η φυγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, η Ελληνική πολιτεία και η εκλεγμένη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίζει να γυρίσει την παιδεία δεκαετίες πίσω. Το οξύμωρο είναι πως επικεφαλής σε αυτή την προσπάθεια έχει τεθεί η Κώστας Γαβρόγλου, ένας πρώην πανεπιστημιακός, κοσμοπολίτης, που έχει διδάξει στο εξωτερικό. Η μετεξέλιξη του, υπό μια οπισθοδρομική ιδεολογία και μια προσπάθεια να εξυπηρετήσει διάφορες καταστάσεις μέσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι εντυπωσιακή!

Τόσο εντυπωσιακή, μάλιστα, που έφτασε στο σημείο να προτρέπει, από το βήμα της βουλής, τους πρώην συναδέλφους του, τους Έλληνες πανεπιστημιακούς που διαφωνούν με το «μεγάλο πισωγύρισμα» που επιχειρεί το υπουργείο Παιδείας με το νομοσχέδιο του για την Ανώτατη Εκπαίδευση, να φύγουν «αν δεν τους αρέσει» στο εξωτερικό!

«Αν κόψετε –λένε- να πληρώνονται έξτρα κάποιοι, τότε οι καλοί θα φύγουν στο εξωτερικό και θα καταρρεύσει το σύστημα. Αν οι καλοί είναι να φύγουν στο εξωτερικό επειδή δεν πληρώνονται έξτρα, εγώ τους προτρέπω να φύγουν. Όμως δεν θα το κάνουν, γιατί αυτό είναι μια τρομοκρατία που γίνεται στον δημόσιο λόγο και γίνεται από κάποιους απειλητικά. Και θα σας παρακαλούσα να σταματήσετε αυτή την καραμέλα ότι, δηλαδή, οι καλοί επειδή δεν πληρώνονται θα φύγουν έξω.», απάντησε χωρίς περιστροφές ο κ. Γαβρόγλου σε όσους επιμένουν πως οι αλλαγές θα επηρεάσου αρνητικά την εικόνα των πανεπιστημίων, αποτρέποντας τους ικανότερους καθηγητές να δουλέψουν στην Ελλάδα.
Ο (η) Γαβρόγλου αρνήθηκε να βγάλει από το νόμο το δικαίωμα αναπομπής από το Υπουργείο. «Για ποιον λόγο να το βγάλω; Εμείς είμαστε η Πολιτεία η οποία ελέγχει τη νομιμότητα και η νομιμότητα έχει προσδιοριστεί από την απόφαση του ΣτΕ. Μόλις πάμε να βάλουμε κανόνες, μεταξύ των οποίων είναι και η υπακοή στο ΣτΕ, σας τρομάζει. Γιατί, δεν ξέρω.»

Άλλωστε, όπως «εξήγησε» ο κ. Γαβρόγλου, δεν δέχεται να πάρει ιδέες από τα αξιολογότερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Harvard, διότι βρίσκονται… υπό κατάρρευση!
«Άκουσα τον κ. Κρεμαστινό και σοκαρίστηκα γιατί μας είπε ‘γιατί δεν παίρνουμε το Harvard να το αντιγράψουμε;’ Στο περιοδικό Fortune, που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αριστερό περιοδικό, λέει ότι μπορεί να καταρρεύσει το αμερικανικό σύστημα γιατί τα οικονομικά του είναι εκτός ελέγχου. Αυτά συζητιούνται διεθνώς, δεν είναι ίδιον της Ελλάδας».
«Από την αρχή είπα ότι η γενική φιλοσοφία του νόμου είναι το άνοιγμα στην κοινωνία και οι ακαδημαϊκοί κανόνες. Αυτό επανανοηματοδοτεί το Δημόσιο συνολικά. Ρημάχτηκε το Δημόσιο γιατί υπονομεύτηκαν οι κανόνες. Ως κυβέρνηση κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να επαναφέρουμε σε μια κανονικότητα και να επανανοηματοδοτήσουμε το Δημόσιο», ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου.

Δολοφονία της Ελλάδας ετοίμαζε η εγκληματική οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ


dolofonia-tis-elladas-etoimaze-i-egklimatiki-organosi-suriza

Έγκλημα. Δολοφονία της Ελλάδας ετοίμαζε η εγκληματική οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ κι αν δεν έφτασε στο τέλος το σχέδιό του, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και να πληρώσει για όλα όσα ετοίμαζε.
Από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, λέει ο λαός, και ο Βαρουφάκης σίγουρα δεν είναι μικρός. Κάθε μέρα που περνά, για ίδιον όφελος (λεφτά από πωλήσεις αλλά και αυτοπροστασία σε περίπτωση διώξεων) το πρώην… asset του Τσίπρα τους τινάζει στον αέρα.
Και θα συνεχίσει να το κάνει, ειδικά από τη στιγμή που κανείς δεν απαντά επί της ουσίας. Μπορεί ο πρωθυπουργός να εύχεται καλές πωλήσεις και ειρωνικά να επιχειρεί να κλείσει το θέμα, όμως, οι σκελετοί στη ντουλάπα της αριστεράς δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να κρυφτούν για πολύ καιρό.
Ειδικά από τη στιγμή που ο Βαρουφάκης τους έχει στο χέρι με ηχογραφήσεις, γραπτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Σε συνέντευξη που δίνει στο Πρώτο Θέμα δίνει συνέχεια σε μια… περιπέτεια που έχει βάλει την κυβέρνηση. Αποκαλύπτονται 7 μηνύματα σε κινητό τα οποία δείχνουν ότι ο Τσίπρας, αυτός ο τζάμπα μάγκας, ο αγωνιστής και ο εχθρός των δανειστών ήταν έτοιμος να δεχθεί το Grexit του Σόιμπλε μέσω μιας πρότασης του Γερμανού υπουργού Οικονομικών, για προσωρινή έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.
Λίγο πριν το Eurogroup της 11ης Μαΐου του 2015 και ενώ οι συζητήσεις πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο ο Σόιμπλε παρουσίασε στον Γιάννη Βαρουφάκη για πρώτη φορά την ιδέα του για ένα «τάιμ άουτ» που θα έπαιρνε η Ελλάδα από την Ευρωζώνη.
Μέσα από την συνεδρίαση ο Βαρουφάκης ενημερώνει σχετικά τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με sms για τα οποία έχει κρατήσει και την ακριβή ώρα τα οποία βγάζουν…φωτιές.
Βαρουφάκης ,[16.21]: Ο Βόλφγκανγκ έκανε μια απίστευτη πιρουέτα στη σημερινή μας συνάντηση.
Τσίπρας, [16.22]: Δηλαδή;
Βαρουφάκης, [16.25]: Σου στέλνει μήνυμα για time out…
Τσίπρας, [16.26]: Προτείνει έξοδο ή υιοθέτηση παράλληλου νομίσματος;
Βαρουφάκης, [16.27]: Το πρώτο μέσω του δεύτερου: Παραδέχεται ότι το Μνημόνιο μας καταστρέφει.
Τσίπρας, [16.30]: Τότε πες του αν το εννοεί, ας συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να γίνει κάτω από τους καλύτερους δυνατούς όρους. Χρηματοδότηση, συναίνεση και αμοιβαία βοήθεια χωρίς πτώχευση.
Βαρουφάκης, [16.35]: Μας προσφέρει τεράστια βοήθεια για τη μετάβαση».
Τσίπρας, [17.50]: Είμαι περίεργος να μάθω τι έχει στο μυαλό του. Πες του και για την άλλη πρόταση να δούμε πώς τη βλέπει.
Βαρουφάκης, [17.51]: ΟΚ. Εχω το πράσινο φως να μιλήσω μαζί του εντελώς εμπιστευτικά για όλα αυτά τα θέματα;
Τσίπρας, [17.53]: Ναι, αλλά πρόσεχε να μην του δώσεις την εντύπωση πως συμφωνείς. Και πρόσεχε να μην το διαρρεύσει.
Βαρουφάκης, [17.53]: ΟΚ. Η γραμμή μας είναι: 1. Μιλάω μαζί του απλά για να διερευνήσω την πρότασή του χωρίς καμία δέσμευση. 2. Αν το διαρρεύσει, θα το αρνηθούμε».
Αυτή ήταν η διαπραγματευτική γραμμή του Τσίπρα και της παρέας του κι έτσι εξηγείται γιατί φτάσαμε να υπογράφουμε το ένα μνημόνιο πίσω από το άλλο.
Ο Βαρουφάκης επιτίθεται και πάλι με σφοδρότητα στον Αλ. Τσίπρα και λέει:
«Δεν πίστευα ότι ένας σαραντάρης θα υπογράψει ένα χαρτί που θα καταδικάζει τη χώρα του στη συνέχιση της δουλοπαροικίας».
«Σκέφτηκα πως δεν θα θέλει να κρύβεται για τα επόμενα 40 χρόνια της ζωής του».
«Ποτέ κάποιος Βαρουφάκης δεν μπήκε σε κάποιο δωμάτιο με τη Λαγκάρντ και άλλους, για να κάνει προσωπική πολιτική. Είχαμε συμφωνήσει από κοινού με τον Τσίπρα», λέει σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.
Για το κλείσιμο των τραπεζών γράφει:
Στο Μέγαρο Μαξίμου την Κυριακή 28 Ιουνίου, «Κανείς άλλος δεν μίλησε. Όλοι κοιτούσαν τον Αλέξη. Εκείνος βάδιζε προς το παράθυρο της βεράντας του Μαξίμου. Κάπνιζε ένα πούρο – μια συνήθεια που την είχε αποκτήσει σχετικά πρόσφατα και είπε: «Γιάνη θα κάνουμε αυτό που λέει ο Δραγασάκης».
Ο αντιπρόεδρος μόλις είχε ασκήσει βέτο στην πρόταση Βαρουφάκη για αναστολή πληρωμών και δανείων και εφαρμογή παράλληλου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Οι τράπεζες έκλειναν και ο Τσίπρας κάπνιζε το πούρο του. Ποιος; Ο βλάχος των Εξαρχείων είχε αποκτήσει και… αστικές συνήθειες.
Κάπως έτσι εξελίχθηκαν τότε τα πράγματα, όμως, σίγουρα υπάρχουν κι άλλα χειρότερα που θα βγαίνουν σαν το μαρτύριο της σταγόνας.
Είναι τέτοιος ο πανικός στο Μαξίμου που έβαλαν το… «μαντρόσκυλο» να ουρλιάξει. Με ανάρτησή του ο Πολάκης τονίζει: «Γιάννη Βαρουφάκη ,επειδή εγω τιμώ εναν αγώνα που δώσαμε το πρωτο εξάμηνο του 2015 ,επειδή σεβόμουν ενα κρασί που ήπιαμε παρέα στα χανια ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΕΙ ΚΑΚΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ για σένα όλο αυτο το διάστημα παρα το οτι προφανως διαφωνούσα με την πολιτική σου άποψη
ΟΜΩΣ ..
οταν δίνεις πρωτοσέλιδη συνέντευξη στο πρωτο Φλεμα του μιζαδόρου κομιστή τοτε περνάς συνειδητά ΑΠΕΝΑΝΤΙ !!
Αν το κανεις για προώθηση του βιβλίου εισαι πολύ λίγος ..
Αν το κανεις για ευρύτερους πολιτικούς λόγους τοτε εισαι πολύ ύπουλος ..
Κρίμα, δεν περίμενα να γίνεις στοιχείο του πολέμου φθοράς απο το προηγούμενο σύστημα εξουσίας».
Δεν θα την γλιτώσουν. Όσο καιρός κι αν περάσει θα πληρώσουν.Καταπέλτης ο εισαγγελέας, ζήτησε την καταδίκη του Ανδρέα Γεωργίου, παραδίδοντας μαθήματα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.


 Δεν ξεχνάμε τι είχε δηλώσει η Ζωή Γεωργαντά: << Το πραγματικό έλλειμμα του 2009 ήταν… 3,9% ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.
 Ο Γεωργίου με τον Γιωργάκη Παπανδρέου το μαγείρεψε κα το πήγε στο 15,6. Έτσι μας έβαλαν στα Μνημόνια και παρέδωσαν την εθνική μας κυριαρχία.>>
 fyllokaiftero1.blogspot.com
 Ρεπορτάζ Καλλιόπη Σουφλή
    

Μαθήματα ΗΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, παρέδωσε ο Εισαγγελέας  της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, όταν κατά την αγόρευσή του, για την υπόθεση παράβασης καθήκοντος του πρ. μέλους του ΔΝΤ και πρ. Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ  Ανδρέα Γεωργίου, ζήτησε την καταδίκη του.


Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, γιατί όσοι παρευρεθήκαμε σήμερα στην δίκη του Ανδρέα Γεωργίου, του "ανθρώπου" του ΔΝΤ, που συνέβαλε τα μέγιστα στην καταστροφή της Ελλάδας, με την αλλοίωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, έχουμε πληρέστερη εικόνα.

Παρόντες στην δίκη, οι βασικοί κατήγοροι κ.κ. ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ και ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, που όμως παρέστησαν ως μάρτυρες, καθώς το δικαστήριο, δεν τους αναγνώρισε το δικαίωμα της πολιτικής αγωγής, αλλά ούτε και το δικαίωμα να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία ή να ανατρέψουν τα ψεύδη των τριών μαρτύρων υπεράσπισης του κατηγορουμενου Ανδρέα Γεωργίου.

Και φυσικά, ο κατηγορουμενος ήταν ... ΑΠΩΝ, απολαμβάντας την πολιτική και ποινική ασυλία που του έδωσαν το ΔΝΤ, η EUROSTAT και φυσικά, η ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ...

ΑΠΟΝΤΕΣ ήταν και οι... "έλληνες"...
Παρά το γεγονός πως η ανάρτηση των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ (εδώ), ξεπέρασε τις 40.000 επισκέψεις, και παρέμεινε στη κορυφή επί πέντε μέρες, η παρουσία του κόσμου, ήταν απογοητευτική... 
Οι παρευρισκόμενοι, δεν ξεπερνούσαν τα 100 άτομα... ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που είχαν έρθει από την επαρχία... 
Δεν αξίζει καν να σχολιάσω το γεγονός αυτό... ο καθένας, ας εξάγει τα συμπεράσματά του...

ΑΠΟΝΤΕΣ, και τα... "αντιμνημονιακά κόμματα"... ούτε ένας, έτσι, για τα μάτια του κόσμου, δεν παρευρέθη... 
ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ... κι έχουν να πέσουν πολλών ακόμα...

Η σημερινή δίκη, ξεκίνησε με τα αναγνωστέα έγγραφα των συνηγόρων  υπεράσπισης του Γεωργίου, επί των οποίων  όμως, τόσον η ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, όσον και ο ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, τα χαρακτήρισαν ψευδή στοιχείω και ζήτησαν να καταθέσουν αλλά η Πρόεδρος  του δικαστηρίου Κ. Παναγούλη, αρνήθηκε....

Ο κόσμος που παρακολουθούσε τη δίκη, ζήτησε από την Πρόεδρο της έδρας, να κάνει χρήση των μικροφώνων, καθώς ελάχιστα ακούγονταν τόσον η ίδια, όσον και οι δικηγόροι της υπεράσπισης Γεωργίου, αλλά και οι μάρτυρες...
Η πρόεδρος απείλησε πολλάκις τους παρευρισκόμενους, με σύλληψη... ενώ διέταξε και την εκδίωξη από την αίθουσα, πολιτών που διαμαρτύρονταν...

Την οργή και την αγανάκτηση των παρευρισκομένων, προκάλεσαν τόσον οι μάρτυρες υπεράσπισης του Γεωργίου, άπαντες πρώην μέλη του ΔΝΤ και της EUROSTAT, οι οποίοι παρουσίασαν τον απόντα κατηγορούμενο, ούτε λίγο ούτε πολύ, ως ... "μεγάλο έλληνα, που ήθελε να προσφέρει ανιδιοτελώς στην πατρίδα του"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Γεωργίου, προσάθησαν πολλάκις να καταδείξουν πως το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΛΣΤΑΤ, στο οποίον μετειχαν ως Αντιπρόεδρος το ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ και ως μέλος η ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, δημιουργούσαν προβλήματα στον Πρόεδρο Ανδρέα Γεωργίου, και ο ρόλος τους ήταν... συμβουλευτικός!!!!!!!!!!!!!!
Οι μάρτυρες υπεράσπισης του Γεωργίου, από την πλευρά τους, κατέθεσαν πως τις αποφάσεις τις λαμβάνει ο πρόεδρος, σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ή να συσκέπτεται με τα μέλη του Δ.Σ., γιατί τα θέματα, είναι... "ευαίσθητα δεδομένα"

Δεν μπόρεσαν όμως να απαντήσουν στην ερώτηση της Προέδρου της έδρας, "τότε ποιός ο λόγος σύστασης των διοικητικών συμβουλίων;".
Για κάποιον όμως θεατή, που είναι εξοικοιωμένος με την γλώσσα του σώματος, έβλεπε καθαρά, πως  ψεύδονταν, προκειμένου να υπερασπιστούν τον Γεωργίου... τον άνθρωπο του ΔΝΤ.

Εις μάλιστε εκ των μαρτύρων υπεράσπισης του Γεωργίου, σε σχετική ερώτηση των δικηγόρων υπεράσπισης, τόνισε με έμφαση, πως τα στοιχεία που έδωσε ο Γεωργίου, δεν αμφισβητήθηκαν ούτε από την EUROSTAT, ούτε από άλλους παγκόσμιους φορείς, καθώς ο κατηγορούμενος, είναι ... "επιστήμονας κύρους".
ΔΕΝ ΕΙΠΑΝ ΟΜΩΣ, ΠΩΣ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΝΤ, δεν είχε θέση στατιστικολόγου και ότι έχει πλήρη άγνοια της στατιστικής επιστήμης... ήταν όμως το ενδεδειγμένο πρόσωπο για την ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

Ο κ. ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, μετά το πέρας των καταθέσεων των ξένων μαρτύρων υπεράσπισης του κατηγορουμένου Γεωργίου, ζητεί να καταθέσει, αλλά και πάλι η πρόεδρος αρνείται...

Όταν έκλεισε ο κύκλος των καταθέσεων, άρχισε η αγόρευση του εισαγγελέα.

Μαθήματα ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, έδωσε ο εισαγγελέας ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΤΣΑΒΕΛΑΣ, ξεκινώντας την αγόρευσή του με αναφορά στον ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ για την τήρηση των νόμων:

"Δεν θα σας πω ούτε τίποτε καινούργιο ούτε παράδοξο ούτε ιδιαίτερο, αλλά κάτι που όλοι σας το ξέρετε όσο και εγώ. 

Γιατί αν κάποιος από εσάς θέλει να ερευνήσει ποια είναι η αιτία και αυτό που κάνει τη βουλή να συνεδριάζει, τον λαό να ανεβαίνει στην εκκλησία του δήμου, τα δικαστήρια να γεμίζουν, την απερχόμενη διοίκηση να παραχωρεί με τη θέλησή της τη θέση της στην καινούργια, και να συμβαίνουν όλα μέσω των οποίων διοικείται και επιβιώνει, θα ανακαλύψει ότι αυτά οφείλονται στους νόμους και στο γεγονός ότι όλοι υπακούουν σε αυτούς, γιατί, αν καταλυθούν αυτοί και ο καθένας αποκτήσει τη δύναμη να κάνει ό,τι θέλει, όχι μόνο το πολίτευμα θα καταρρεύσει αλλά και η ζωή μας δεν θα διαφέρει σε τίποτε από την αντίστοιχη των άγριων ζώων. 

Τι νομίζετε ότι θα κάνει αυτός αν καταλυθούν οι νόμοι, ο οποίος συμπεριφέρεται έτσι τώρα που αυτοί έχουν ισχύ; 

Καθώς, λοιπόν, όλοι συμφωνούν ότι αμέσως μετά τους θεούς οι νόμοι συντηρούν την πόλη, πρέπει όλοι εσείς σαν να κάθεστε εδώ για να δώσετε τη συνεισφορά σας στον σύλλογό σας, όποιον υπακούει σε αυτούς να τον τιμάτε και τον εγκωμιάζετε ως κάποιον που προσφέρει ολόκληρη τη συνεισφορά του για τη διατήρηση της πατρίδας του, ενώ όποιον δεν υπακούει να τον τιμωρείτε. 

Γιατί όλα αυτά που ο καθένας μας κάνει από όσα ορίζουν οι νόμοι είναι συνεισφορά στην πόλη και τα κοινά. 
Όποιος την παραμελεί, Αθηναίοι, σας στερεί πολλά και ενάρετα και ιερά και σπουδαία και καταστρέφει ό,τι μπορεί. 
Από αυτά τα πολλά θα σας αναφέρω ένα ή δύο ως παραδείγματα, από τα πιο γνωστά. 

Η βουλή των πεντακοσίων έχει το δικαίωμα να συνέρχεται μυστικά πίσω από κάγκελα όπως αυτά και απλοί πολίτες δεν μπορούν να περάσουν μέσα· η βουλή του Αρείου πάγου, όταν κατά τη συνεδρίασή της στη βασιλική στοά περιβάλλεται με σχοινιά, έχει απόλυτη ηρεμία και όλοι μένουν μακριά για να μην ενοχλούν· όλες οι εξουσίες, όσες ασκούν αυτοί που κληρώθηκαν, μόλις ο υπεύθυνος πει «περάστε έξω», ελέγχουν τους νόμους για τους οποίους ορίστηκαν, και ούτε οι πλέον αισχροί δεν ασκούν βία· υπάρχουν και άλλα άπειρα παραδείγματα. 

Γιατί όλα τα σοβαρά και ενάρετα και αυτά μέσω των οποίων η πόλη οργανώνεται και επιβιώνει, η σύνεση, ο σεβασμός που δείχνουν οι νέοι απέναντι στους γονείς και τους γεροντότερους από εσάς, η πειθαρχία, όλα αυτά με τη σύμπραξη των νόμων επικρατούν σε σχέση με τα ποταπά, την έλλειψη σεβασμού, το θράσος, την αυθάδεια. Γιατί η φαυλότητα είναι παρορμητική και παράτολμη και ακόρεστη, και αντίθετα η αρετή είναι ήρεμη και δυσκίνητη και αργή και όταν η έντασή της μειωθεί το αποτέλεσμα είναι φοβερό. Πρέπει, λοιπόν, όσοι κάθε φορά από εσάς δικάζουν να προσέχουν φυλάνε τηρούν τους νόμους και να τους ενδυναμώνουν ενισχύουν καθιστούν δυνατούς· γιατί με τη βοήθειά τους οι ενάρετοι θα υπερισχύσουν από τους φαύλους. 

Διαφορετικά, όλα καταλύονται, διαχέονται, ματαιώνονται, η πόλη πέφτει στα χέρια των πιο φαύλων και αδιάντροπων. 

Ας αναλογιστούμε, για όνομα των θεών, τι θα γίνει, αν ο καθένας μέσα στην πόλη αποκτώντας το θράσος και την αδιαντροπιά του Αριστογείτονα, και σκεπτόμενος τα ίδια ακριβώς με αυτόν, ότι είναι δυνατόν και να λέει και να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας στη δημοκρατία χωρίς όρια, αν βέβαια κάνοντας αυτά δεν ενδιαφερθεί για την εντύπωση που θα δώσει, και δεν τον σκοτώσει κανείς αμέσως για καμιά από τις αδικίες που έχει διαπράξει· αν, έχοντας αυτά κατά νου, αυτός που δεν έχει οριστεί με κλήρωση ή εκλογή επιδιώκει να είναι ίσος με αυτόν που έχει οριστεί με κλήρωση ή εκλογή και να συμμετάσχει στις ίδιες διαδικασίες, και γενικά ούτε νέος ούτε γέρος να ενεργεί όπως αρμόζει, αλλά αφού ο καθένας καταργήσει κάθε τάξη στη ζωή του, θεωρήσει νόμο, εξουσία, τα πάντα, τη δική του θέληση· αν λειτουργήσουμε έτσι, μπορεί η πόλη να διοικηθεί; 
Πώς; 

Μπορούν οι νόμοι να έχουν ισχύ; 
Αντιλαμβάνεστε πόση βία και υπερβολή και έκνομη δραστηριότητα θα υπάρχει σε όλη την πόλη κάθε μέρα και πόση χυδαιότητα στη θέση της σημερινής ευπρέπειας και οργάνωσης; 
Και γιατί πρέπει να λέμε ότι όλα μπαίνουν σε τάξη με τους νόμους και με την υπακοή σε αυτούς;"

Ό εισαγγελέας έκανε λόγο για "ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ", σε ότι αφορά στους νόμους.
Επικαλούμενος το Καταστατικό ίδρυσης της ΕΛΣΤΑΤ, ο εισαγγελέας, είπε πως "ο Ανδρέας Γεωργίου, μετέτρεψε την ΕΛΣΤΑΤ, σε ... όργανο ενός ανδρός αρχή".
Μιλώντας ως ΕΛΛΗΝ, είπε πως:

Σε μια οργανωμένη κοινωνία πρεπει να κυριαρχεί ο
Νόμος, η Αλήθεια και το ήθος που διακρίνει των Ελλήνων γένος."!!!!!!!!!!!


"Είχαν βαρύτητα οι καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης του κατηγορουμένου, καθώς αποδεικνύουν πως ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, για προσωπικούς του λόγους, έχει εντάσεις με κάποια μέλη του Δ.Σ. 
Θα μπορούσε να απέχει των συνεδριασεων  ο Πρόεδρος. 
Ως πρόεδρος, όφειλε να θέσει το συμφέρον της υπηρεσίας, υπεράνω των προσωπικών αντιδικιών.
Είχε και την εναλλακτική, να υποβάλει αίτηση εξαίρεσης στον Αντιπρόεδρο. (εννοεί τον κ. ΝΙΚΟ ΛΟΓΟΘΕΤΗ).
Δεν το έπραξε...
 Η γυναίκα του Καίσαρος, δεν πρέπει να είναι μόνον τίμια, αλλά και να δείχνει...
Θα μπορούσε να είχε παραιτηθεί από το ΔΝΤ, διότι τα συμφέροντα του ΔΝΤ, δεν ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Ελλάδος.
Κατά πλήρη κατάχρηση των δικαιωμάτων του, κατέλυσε το Δ.Σ., την σημαντικότερη στιγμή, για την δημοσιονομική πορεία της χώρας.
Ήθελε να μετατρέψει την ΕΛΣΤΑΤ σε ενός ανδρός αρχή.
Ως μην έχων νομικές γνώσεις, θα μπορούσε να απευθύνεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Δεν το έπραξε.

Δεν ρώτησε το ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, αν μπορούσε να στέλνει μόνος του τα στοιχεία στην EUROSTAT,  χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο νομοθέτης όμως, κάνει λόγο για συλλογική υπηρεσία, όταν ιδρύθηκε η ΕΛΣΤΑΤ.
Έπρεπε να κρατήσει την ΕΛΣΤΑΤ στο ύψος της με διαφάνεια, σύνεση και συλλογικότητα και δεν το έπραξε.
Ζητώ την καταδίκη του".

Της αγόρευσης του εισαγγελέως, ακολούθησαν δυνατά χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

"Έτσι πρέπει να είναι η Δικαιοσύνη", είπε η Φρύνη Γαζή, εκ των παρευρισκομένων και η Πρόεδρος, ζήτησε την... σύλληψή της... 
Και όντως συνελήφθη από τους αστυνομικούς, προκειμένου να οδηγηθεί στο Μεταγωγών...
Η εντολή, ζητήθηκε από τα όργανα της τάξης, να υπογραφεί από τον εισαγγελέα... Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ και η κ. Φρύνη Γαζή, αφέθηκε ελεύθερη.

Το δικαστήριο, διέκοψε τις διεργασίες του, προκειμένου να εκδώσει την ετυμηγορία του αύριο, σε νέα συνεδρίαση στην ίδια αίθουσα, στις 11 το πρωί.

Αν κάτι έμεινε απ' αυτή την δίκη, είναι αφενός το ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΤΣΑΒΕΛΑ, που απέδειξε πως υπάρχουν ακόμα δικαστές και αφετέρου το σθένος των παρευρισκομένων πολιτών.

Απέδειξε όμως και κάτι πολύ σημαντικό:
Ότι η πλειοψηφία του λαού, στέκεται αδιάφορη μπροστά στο έγκλημα της διόγκωσης των οικονομικων στοιχείων.

Ες αύριον λοιπόν τα σπουδαία και ας μην προκαταβάλω το αποτέλεσμα της δίκης, καταθέτοντας την προσωπική μου άποψη.

Μην ξεχνάτε όμως, πως οι διεθνείς τοκογλύφοι που έθεσαν την Πατρίδα μας υπό κατοχήν, έχουν απαιτήσει την πλήρη αθώωση του Ανδρέα Γεωργίου και ότι η... "δικαιοσύνη", μαζι με την πολιτική πουλημένη ηγεσία έχουν αποδεχθεί τις διαταγές των κατακτητών.

  "ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ "